Datos básicos

Datos propoñente(Sinale cunha aspa e cubra os apartados segundo corresponda)

Persoa física

Persoa xurídica

Proposta conxunta de varias persoas físicas o xurídicas

Datos da persoa física

Datos da persoa xurídica (empresa/entidade pública ou privada)

Pública Privada

Proposta conxunta

Datos da persoa física 1
Datos da persoa física 2
Datos da persoa xurídica 1
Pública Privada
Datos da persoa xurídica 2
Pública Privada
Datos da persoa xurídica 3
Pública Privada
Datos da persoa xurídica 4
Pública Privada

Datos de contacto do interlocutor/representante

Descripción

Reto/s tecnolóxicos cos que esta relacionada a proposta:

Sinale cunha aspa o/os reto/s tecnolóxicos cos que se relaciona a súa proposta:

De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24

Autorización de uso dos datos aportados nos termos recollidos na cláusula F relativa á confidencialidade do RFP-B

Declaracións obrigatorias